HG Samarbejde

Lærkemose

Sommerhusforening

Vedtægter april 2013


for Samarbejdsudvalget for Hus- og Grundejerforeningerne i Skovmose.1. Lovgrundlag:


Vedtægterne omfatter Hus- og Grundejerforeningerne (HG) således - lokalplan LY 10 (de gl.


moser) - partiel byplanvedtægt nr. 3 (mellemområdet) - lokalplan LY 24 (seneste udstykning).2. Formål:


Samarbejdsudvalget er en frivillig sammenslutning af grundejerforeninger, som har til formål:


- udadtil, at være repræsenteret og varetage de tilsluttede grundejerforeningers interesser over


for såvel myndigheder som privatpersoner, og


- indadtil, at fremme samarbejdet mellem grundejerforeningerne, herunder at være


koordinerende led mellem disse.3. Medlemmer:


Samarbejdsudvalget består af formændene for de interesserede/tilsluttede grundejerforeninger,


subsidiært en stedfortræder for disse. Skovmose kan møde med 2 repræsentanter.4. Samarbejdsudvalget:


- Udvalget konstituerer sig med formand og kasserer.


- Udvalget afholder møde mindst én gang om året, senest den 01.03, eller senest 3 uger efter


at et medlem har anmodet herom.


- Udvalgets referater tilgår grundejerforeningerne senest 14 dage efter mødets afholdelse.


- Udvalget sørger for repræsentation i Lysabild-Skovby Landvindingslag (pumpe- og


digelaget) med 2 fra Skovmose og 1 fra De gl. moser, og Sydals Øst Vandforsyning,


(vandværket), med 1 fra Skovmose og 1 fra De gl. moser.


Efter aftale kan fordelingen være anderledes.


- Udvalget kan ad hoc.vælge at lade sig repræsentere af personer uden for bestyrelsen. Disse


skal være grundejere/grundlejere i Skovmoseområdet, og medlem af de til


samarbejdsudvalget tilsluttede grundejerforeninger.


- Lader samarbejdsudvalget sig repræsentere, skal dette fremgå af referat.5. Udvalgets opgaver:


- Iværksætte og koordinere fælles aktiviteter og foranstaltninger, herunder skiltning,


strandrensning, Sct. Hans bål, snerydning og båd parkering på stranden.


- Udarbejde og vedligeholde fordelingsnøgler i forbindelse med betaling af udgifter


til aftalte etablerings- og vedligeholdelsesarbejder m.v., herunder opgaver pålagt af offentlig


myndighed.


- Udarbejde og vedligeholde fælles ordensregler.6. Økonomi:


Udvalgets midler indsættes på bankkonto. Kassereren fremlægger budget til godkendelse senest


01.03, og sender efterfølgende opkrævning til grundejerforeningerne i.h.t. den godkendte


fordelingsnøgle.


Ved kørsel i eget køretøj kan ad hoc. repræsentanter efter aftale få udbetalt kørepenge i henhold til


statens laveste takst. Krav om kørepenge herudover rettes mod egen grundejerforening.


Udvalgets midler må kun anvendes til dækning af udgifter i forbindelse med udvalgets drift, d.v.s.


kontorhold og mødeaktiviteter i forbindelse med løsning af repræsentative opgaver.7. Regnskab:


Samarbejdsudvalget aflægger regnskab for hvert kalenderår.


Regnskabet/kontoudtoget tilsendes de samarbejdende foreninger senest 01.03.


Samarbejdsudvalget er ansvarlig for, at udgiftsbilagene gemmes i en 5 årig periode.8. Opløsning af udvalget/udmeldelse af udvalget:


Opløses udvalget fordeles eventuelle midler i henhold til antallet af tilsluttede foreninger på


opløsningstidspunktet.


Ved evt. udmeldelse af samarbejdsudvalget, har den udmeldte forening intet krav på foreningens


midler.


(Vedtægterne er fremlagt, Skovby den 9. november 2006. Udsendt redigeret 26.11.2006.


Godkendt af de 5 nedenstående selvstændige Grundejerforeninger ved retursvar inden 20.12.06.


Senest revideret og godkendt i.h.t. nedennævnte dato).


Således vedtaget den ……………………………….


Birkemose ……………………………………………………


Egemose ……………………………………………………


Fyrremose ……………………………………………………


Lærkemose ……………………………………………………


Rønnemose ……………………………………………………Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse