Ordensregler

Lærkemose

Sommerhusforening


Skovmose Sommerhusområde.            


I den hensigt at sikre områdets attraktivitet og miljø herunder at give beboerne størst mulig grad af rekreation i såvel beboelsesområdet som på stranden, skal efterfølgende ordensregler iagttages og efterleves.

I beboelsesområdet er der megen gående trafik, ligesom børns spontane ud faren på vejene må forudses, hvorfor færdsel med motorkøretøjer kræver særlig opmærksomhed, og med meget begrænsede hastigheder.

Enhver form for privat motorkørsel på dige, katastrofevej (vejen mellem de mod havet beliggende grunde og diget) og på fællesarealerne er forbudt.2) Trafik til vands:


Ved enhver form for sejlads skal der tages hensyn til de badende. De lovmæssigt udstedte forskrifter, som fremgår af skilte på diget, skal respekteres.


Motor- og brætsejlads indenfor de udlagte bøjer er forbudt, dog undtaget vinkelret sejlads til- og fra kysten. Myndighedernes afstandskrav til sejlads langs kysten er 300 m.3) Vandscootere: 


I henhold til vedtagelse om EF-Habitatsområder, omfattende beskyttelse af vilde dyr og planter samt naturtyper ifølge Habitatsdirektivet, er al brug af vandscooter total forbudt i et område der strækker sig fra hele Flensborg fjord videre langs østkysten af Als til Nordals og igen afgrænset mod øst af en linje fra vestkysten Fyn mod Ærø.4) Miljø: ( Se Naturbeskyttelsesloven( NBL) § 28 og bkg. Nr. 963 af 11.09.09 § 16-23 om henholdsvis forbud mod afbrænding og åben ild m.v., og  § 28 om musik/anden støj m.v.).a) Afbrænding af haveaffald:


Det er i hele sommerhusområdet, omfattende privat og offentlig grund, forbudt at foretage afbrænding af haveaffald/byggeaffald m.v.


Et mindre ”hyggebål” på egen grund er tilladt.b) Sankt Hans bål på strand – fremgangsmåde:


Ansøgning sendes til afdelingen for Veje og Trafik.


Information til Brand og Redning.


Opbygning må først påbegyndes 01.juni


Den/de ansvarlige skal sørge for fuldstændig oprydning, som skal være tilendebragt senest 26.juni.


Afbrænding skal foregå under opsyn – og er på eget ansvar.c) Bål i klitter/på dige:


Bål, brug af kogeapparater eller andre former for åben ild på de bevoksede klitfredede arealer og på diget er forbudt 01.03-31.10.


Tobaksrygning er i samme periode forbudt på lyngklædte arealer og bevoksede klitarealer/diger.d) Motorredskaber:


Aktiviteter, der er støjfremkaldende, skal begrænses mest muligt.


Der henstilles til, at brugen af motorredskaber i feriesæsonen, dvs. maj – september, begrænses til nedenstående tidsrum:


Mandag – lørdag                : 9.00 – 12.00 og 15.00 – 18.00


Søn- og helligdage             : 9.00 – 12.00e) Leg m.v.:


Leg og sportslige aktiviteter kan udøves på egen grund, på fællesarealet og på stranden, når det ikke er til gene for omgivelserne.f) Musik: (Bekendtgørelsens § 28, stk. 1 nr. 9)


Det er hele døgnet forbudt at udvise støjende adfærd, herunder benytte radioer, højttalere, andre musikinstrumenter og lignende, som kan forstyrre de omboende.
5) Forurening/renholdelse:


a) Det forventes, at alle beboere af området, ejere som lejere, medvirker aktivt til renholdelse af grunde, veje, fællesarealer og strand.


b) Lugtgener fra kompost m.m. må ikke forekomme.


c) Renovationssække ved sommerhusene skal benyttes af sommerhusejer/lejer.

    Renovationssækkene der er opstillet ved stranden, er forbeholdt strandgæsterne.


d) Ejer/udlejer er ansvarlig for, at antallet af renovations sække til enhver tid svarer til det       aktuelle behov.


e) Flasker, glas og dåser skal afleveres på genbrugspladsen ved indkørslen på Skovmosevej fra Skovby.


f) Haveaffald, græsklip o.l. skal afleveres på genbrugspladsen, idet ”dumpning” ud mod brandvejen ikke er tilladt.
6) Hundes færden i Skovmose og på stranden:


Hunde I hele Skovmose området:


Hundelovens § 3 – i byer og områder med bymæssig bebyggelse (eks. Skovmose) skal hunde altid føres i snor.På stranden (klit/dige/brandvej):


Naturfredningslovens § 22 – i perioden 01.04-30.09 skal hunde føres i snor ved færdsel i området fra daglig lavvandslinje og til den sammenhængende vegetation/bevoksning - altså fra vandkant og til første rækkes østlige grundskel.


Hundeekskrementer/efterladenskaber skal omgående fjernes af hundeføreren.


Det står anført, at en hund under fornødent opsyn må bade uden line.


Ejer/udlejer er ansvarlig for, at disse regler formidles videre til lejere.7) Beplantning:


Hegn beskæres efter gældende lov som påbyder:


- at der skal være en frihøjde på stisystemerne på 2,30 m.


- at der skal være en frihøjde over kørebanen på 4,20 m.


- at stierne skal have en bredde på 3,00 m.


- at vejbredden er 6,00 m.


- at privat beplantning skal klippes ind til eget skel ud mod offentlig sti, vej og grønne områder. (Illustreret i bilag 1).


I mangel af nødvendig beskæring kan kommunen give et påbud til en grundejer, og om nødvendigt lade arbejdet udføre for grundejers regning.a) Definition på hegn:


Hegn mod naboskel og vejskel skal i henhold til partiel byplanvedtægt nr. 3, § 5.5 være etableret som levende hegn.


I § 5.6 er anført, at raftehegn o. lign indenfor sommerhusområdet alene må anvendes som læhegn i umiddelbar forbindelse med selve bebyggelsen. 8) Camping:


Camping på fællesarealerne, dige, klit og strandområde er forbudt.9) Parkering:


Parkering på stam- og boligvejene er forbudt.10) Langtidsopbevaring af campingvogne:


I byplanvedtægten er ikke indføjet bestemmelser om forbud mod fast stationering af campingvogn på eget grundstykke.


Den enkelte grundejerforening kan selv indføre et forbud ved tilføjelse i vedtægter.
11) Diget:


Diget er et værn mod oversvømmelse af sommerhusområdet.


Det er derfor strengt forbudt at grave i diget.


Gravning af sandgrotter må kun ske i en afstand af mindst 10 m fra digefoden.


Ridning på diget er ikke tilladt.


Både tillades henlagt i klitterne i vinterperioden.


Al privat kørsel med motorkøretøjer på diget er forbudt.


Ordensreglerne er en sammenskrivning af de vigtigste bestemmelser/forholdsregler, som ejere/lejere skal iagttage i henhold til gældende bestemmelser i lov, lokalplan, byplan og vedtægter.


Udlejer er ansvarlig for, at regelsættet er kendt af lejer.


Den enkelte grundejerforening kan tilføje punkter til regelsættet, når særlige forhold gør sig gældende, og når disse ikke strider mod dette regelsæts intentioner.


Punkterne anbefales forelagt H&G forinden indføjelse i en grundejerforenings vedtægter.


Regelsættet anbefales uddelt til samtlige grundejere, udlejnings-bureauer, campingplads, m.v., og om nødvendigt skal oversættelse finde sted.


Således vedtaget af Samarbejdsudvalget for Hus- og Grundejerforeninger i Skovmose.


Marts 2012:


Skovmose


Egemose


Birkemose


Lærkemose


Fyrremose


Skovmose


Rønnemose


Godkendt af Sønderborg kommune, juni 2013

                                                                  

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse