Vedtægter

Lærkemose

SommerhusforeningVedtægter for


Sommerhusforeningen Lærkemose


2014


Godkendt af Sønderborg Kommune den 3. juli 2014.


Prf. 6 og prf. 12 A er ændret og vedtaget på generalforsamlingen den 13. juni 2015.

________________________________________________________________________________


       

 

                                                                  § 1 

 

Navn:


Foreningens navn er ”Sommerhusforeningen Lærkemose”


Foreningens hjemsted er Sønderborg kommune med adresse for den til enhver tid valgte formand.


Foreningens hjemmeside har adressen: www.laerkemose.dk


 


                                                                                       § 2


 

Medlemskreds:


Medlemmer af foreningen er grundejere og sommerhusejere i Lærkemose 112 til 195, der er omfattet af lokalplan LY 10 for sommerhusområde ved Skovmose, Sønderborg kommune.


Enhver, der køber ejendom i området, er automatisk medlem af foreningen, da medlemskab er pligtig ifølge tinglyst deklaration af 8. november 1973 for sommerhusområdet ved Skovmose, Sønderborg kommune.


 


                                                                                       § 3


 

Formål:


Foreningens formål er at varetage ejernes fælles interesser på enhver måde, indadtil som udadtil.


Det påhviler specielt foreningen at forestå reparationer og vedligeholdelse af veje og grønne områder i området og at afholde udgifterne herved.


Foreningens medlemmer er forpligtiget til at respektere de fælles forpligtigelser, som pålægges dem ved generalforsamlingens beslutning, men medlemmerne er dog kun forpligtiget til at betale til fælles goder.


 

 


                                                                                       § 4


 

Medlemsbidrag:


Foreningens udgifter dækkes ved årlige medlemsbidrag, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen.


 


                                                                 § 5

 


Opkrævning af medlemskontingent:


A:

Medlemsbidraget opkræves forud for et tidsrum, som bestyrelsen fastsætter, dog højst 1 år ad gangen.


Tidspunktet for opkrævningen fastsættes ligeledes af bestyrelsen. Ved for sen indbetaling af medlemsbidraget tillægges ved 1. påkrav 50 % af medlemskontingentet.


B:

Medlemsbidraget opkræves af SØV, som herefter indsætter beløbet på vores bankkonto.

 


 


                                                                                       § 6


 


Foreningens organer:


Foreningens organer er generalforsamlingen og bestyrelsen.


Generalforsamlingen


Generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har adgang, er foreningens højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den 2. lørdag i juni måned.


Indkaldelsen – med dagsorden - sendes ud til medlemmerne via elektronisk post med 14 dages varsel.

Medlemmer som ikke har mulighed for at modtage elektronisk post skal selv rette henvendelse til foreningen, og vil få tilsendt indkaldelsen og forslag til generalforsamlingen.


Alle vigtige oplysninger som relaterer til vores område meddeles medlemmerne pr. mail.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde:

 


1.       Valg af dirigent

2.       Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed ved formanden

3.       Kassereren fremlægger det kontrollerede årsregnskab til godkendelse

4.       Valg til  bestyrelse og 1 suppleant

5.       Valg af 2 regnskabskontrollanter

6.       Indkomne forslag

7.       Fastsættelse af medlemsbidrag for det kommende år

8.       Eventuelt


 

Forslag, som foreningens medlemmer ønsker optaget på generalforsamlingens dagsorden, skal skriftligt indsendes til bestyrelsen 4 uger før generalforsamlingens afholdelse.


På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal, idet hvert medlem har 1 stemme.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte finde anledning hertil, eller 20 procent af medlemmerne forlanger det med angivelse af forhandlingsemne.


Ekstra ordinær generalforsamling indvarsles efter de for den ordinære generalforsamling gældende regler og skal indvarsles senest 1 måned, efter anmodning herom er fremsat.


 


                                                                                       § 7


 


Vedtægtsændringer:


Ændringer i vedtægter kræver mindst ¾ majoritet af de afgivne gyldige stemmer. Hvis forslaget opnår tilslutning fra mindst halvdelen af de afgivne stemmer kan dette uændret sættes på dagsordenen på en efterfølgende generalforsamling og vedtages ved simpel stemmeflertal


Vedtagne ændringer opnår først gyldighed efter godkendelse af kommunalbestyrelsen.


 


                                                                                       § 8Bestyrelsen:


Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges af den ordinære generalforsamling.


Samtidig med valg til bestyrelsen vælges 2 regnskabskontrollanter og 1 suppleant til bestyrelsen.


Valget som bestyrelsesmedlem gælder 2 år. I lige årstal afgår 2 bestyrelsesmedlemmer.


I ulige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer.


Valg som regnskabskontrollanter og suppleant til bestyrelsen gælder for 1 år.


Genvalg kan finde sted.


Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og næstformand, en sekretær og en kasserer, samt en repræsentant til HG Samarbejdsudvalg umiddelbart efter den årlige generalforsamling.


Hvervet som formand og kasserer må ikke forenes i samme person.


Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 af dens medlemmer finder det nødvendigt. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.


Bestyrelsen foranlediger, at der føres en kassebog/regneark, og at foreningens midler indsættes i et pengeinstitut.


 


                                                                                       § 9


 

Tegningsregel:


Foreningen tegnes af formanden. Ved dispositioner over foreningens pengemidler dog kun i forbindelse med et bestyrelsesmedlem.


Kassereren kan efter fuldmagt underskrevet af formanden samt den øvrige bestyrelse disponere over foreningens kontantbeholdning til dækning af foreningens driftsudgifter


 


                                                                                       § 10


Regnskab:


Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Der forelægges hvert år bestyrelsen et kontrolleret regnskab inden generalforsamlingen.


Regnskabskontrollanterne skal have regnskabet revideret senest 8 dage efter dets modtagelse og inden den årlige generalforsamling.


 


                                                                                       § 11


 


Såfremt foreningen opløses, træffer den sidste generalforsamling disposition angående foreningens midler.


 


                                                                                       § 12


I øvrigt:


A:

Det eneklte medlem har ansvaret for at opretholde funktionen af evt. dræn på egen grund. Herunder vedligeholde drænet, udskifte drænrør samt evt. omlægge drænledninger, såfremt bygeri på grunden nødvendiggør det.


B:

Medlemmer i Lærkemose sommerhusforening skal slå græs og anden vegetation inden 15. maj og herefter mindst hver 4. uge i perioden indtil 1. oktober. Såfremt dette ikke er sket bliver arbejdet udført på bestyrelsens foranledning for medlemmets regning.


C:

Enhver sommerhusejer er ansvarlig for, at træer, buske, hække, levende hegn m.v. mod sti og grønt område vedligeholdes i medfør af hegnslovens bestemmelser.


D:

Alle grunde skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden med oplagring af materialer og lignende skal overholdes. Tvivlsspørgsmål afgøres af bestyrelsen.


Hegn må i både nabo-stiskel, samt langs med vejskel kun etableres som levende hegn. Hegn langs med vejskel skal plantes minimum 30 cm inden for skel.


Ordensreglerne skal overholdes og medlemmerne skal medvirke til, at området virker smukt og tiltalende, ligesom bestyrelsen har ret og pligt til at påtale, hvis reglerne ikke overholdes.


Kommunen afgør enhver tvist jfr. Lokalplanen.

 

E:

Både, campingvogne, containere o.l. må kun hensættes midlertidigt på grunden.


C:

Enhver form for skiltning på sommerhusforeningens område er ikke tilladt.


 

Således vedtaget på generalforsamlingen den 13. juni 2015.Jørn Jensen - formand 


Helle Kirk Christensen - næstformand 

 

Johan Clausen - sekretær


Kirsten   Grønvall - kasserer


Bjarne Olesen - bestyrelsesmedlem   


Erik Hansen - suppleant


Henrik Grønvall - dirigent


Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse